Katalog

Infolinka

(Pracovní dny 8:00-16:00 hod)

+420 226 212 335
+420 733 726 392


info@and-go.cz

AND GO.

Vůně Abrasivní mýdlo Osvěžovače vzduchu Dávkovač tekutého mýdla Papírová role Papírový ručník Sprchový gel Toaletní papír Pákový zásobník dezinfekce Osvěžovač vzduchu Čistota a hygiena Tekuté mýdlo Pěnové mýdlo Ručníky v rolích Mýdlovače

Obchodní podmínky


I.Základní ustanovení – vymezení pojmů


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném obchodní společností CWS-boco Česká republika s.r.o. a upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.and-go-shop.cz

Prodávající

Prodávajícím je obchodní společnost CWS-boco Česká republika s.r.o., IČ: 63673185, se sídlem Do Čertous 2635/20, hala D1, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 63717, která se zabývá výrobou automatů a zařízení sanitárního charakteru, koupí zboží za účelem jeho dalšího prodeje a pronájmem a půjčování věcí movitých – pronájmem průmyslového zboží.

V případě kdy kupující zvolí možnost odběru zboží u distributora (partnera) CWS-boco Česká republika s.r.o. (seznam je uveden v kategorii Partneři), přecházejí práva a povinnosti uvedené v obchodních podmínkách na zvoleného distributora (partnera).


Kupující

Kupující je spotřebitel, nebo podnikatel.

Spotřebitel

Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1961 sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění všech novel.

Podnikatel

•Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
•Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
•Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
•Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena těmto obchodním podmínkám.

II.Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail. Na vznik smlouvy toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupna třetím stranám. Kupující mám možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

III.Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

IV.Provozní doba

Provozovna na adrese Do Čertous 2635/21, hala D1, 19300 Praha 9, Horní Počernice: Po-Pá 8:00 – 16:00, vyjma státem uznaných svátků a ostatních dnů pracovního klidu

Příjem objednávek pro expedici: každý pracovní den do 16:00

V.Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že je věc při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou, nebo není-li možný takový postup, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

VI.Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena na objednávce. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není skladem, prodávající kupujícímu předem potvrdí (e-mailem) cenu a předpokládaný termín oddání. Tuto cenu je prodávající oprávněn změnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takového zboží předem seznámen, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat lze těmito způsoby:

•Prostřednictvím elektronického obchodu na www.and-go-shop.cz

VII.Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením od smlouvy je prodávající vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dalšího postupu.

Spotřebitel

Má právo odstoupit od smlouvy v souladu s § 53 ods. 7 občanského zákoníku ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající přijmout k reklamaci.

Podnikatel

V případě, že je kupujícím podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VIII.Platební podmínky

•V hotovosti při osobním odběru
•V hotovosti na dobírku
•Na fakturu se splatností (pouze po dohodě obou smluvních stran)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IX.Dodací podmínky

Osobní odběr

Zboží může převzít pouze kupující, nebo osoba, která je uvedena v objednávce jako oprávněná pro převzetí zboží. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat se platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Přepravní službou – ČR

Zboží je zasíláno přepravní službou PPL, DPD. Hmotnost jednotlivého balíku nesmí překročit 50 kg (btto). Ceny přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. Zboží je běžně dodáváno do 48 hodin od potvrzení objednávky.

Při objednávce v celkové hodnotě nad 1 500,- Kč bez DPH, doprava účtována nebude.

X.Záruční podmínky a reklamace

Záruční podmínky na zboží a reklamace se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy České republiky.

Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI.Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. července 2015.